ตรวจสอบผลการเรียน

    ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน เช่น 5432040001 หรือ 5422010001
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ  เช่น 1/2553 หรือ 2/2553 หรือ 3/2554

   รหัสประจำตัวนักเรียน :

  ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ :

หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานวัดผลและประเมินผลอีกครั้ง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่  27/09/2556 update 12.00
Best view in 1024x768 pixels , Internet Explorer version 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001 แฟกซ์ 0-7727-2631