งานปกครอง

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
     งานปกครอง - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางวาสนา วิเชียร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
   
นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานปกครอง
   
นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางดรุณี ส่องสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางเบญจมาศ ช่วยดำรงค์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางอรทัย เมืองแมน
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางศรีไพร พาราทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานปกครอง
   
นายสุชาติ ทิมทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   
นางสาวปางศุภา เพชรทวน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานปกครอง

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
7. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 10 มิถุนายน 2562