งานครูที่ปรึกษา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานครูที่ปรึกษา - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางวาสนา วีเชียร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวอรพรรณ เศษวรรณโคตร
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาววันวิสา พืชผล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางอนิษร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานครูที่ปรึกษา
   

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานครูที่ปรึกษา

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมใน สถานศึกษา
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 29 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3216767
วันนี้วันนี้207
เมื่อวานเมื่อวาน929
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1136
เดือนนี้เดือนนี้26347
ทั้งหมดทั้งหมด3216767
IP ของคุณคือ 54.237.183.249
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 5