งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวกมลนภัช กระมล
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางมาลี ว่องเกษฎา
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายธีรพันธ์ คงขันธ์
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายวิศรุฒ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายสุชาติ ทิมทอง
ตำแหน่ง : คณะทำงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
นายพลากร สวรรณบำรุง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  และ  ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น
4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด  ท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นๆ
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ไดรับมอบหมาย
6. เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
7. ดำเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปราม  สารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกัน  โรคเอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2715074
วันนี้วันนี้37
เมื่อวานเมื่อวาน413
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้37
เดือนนี้เดือนนี้4785
ทั้งหมดทั้งหมด2715074
IP ของคุณคือ 35.175.190.77
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 5