ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001
  ข้อมูลวิทยาลัย
  \\\\\ ผู้บริหารสถานศึกษา
\\\\\ ประวัติสถานศึกษา
\\\\\ ตราสถานศึกษา
\\\\\ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
\\\\\ ปรัชญาสถานศึกษา
\\\\\ การจัดการศึกษา
\\\\\ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
\\\\\ ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
\\\\\ ข้อมูลบุคลากร
\\\\\ ข้อมูลงบประมาณ
\\\\\ ข้อมูลครุภัณฑ์
\\\\\ ข้อมูลงานอาคารสถานที่
\\\\\ ข้อมูลตลาดแรงงาน
\\\\\ ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
\\\\\ หมายเลขโทรศัพท์ภายในสถานศึกษา
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  \\ งานบริหารทั่วไป
\\ งานบุคลากร
\\ งานการเงิน
\\ งานการบัญชี
\\ งานพัสดุ
\\ งานอาคารสถานที่
\\ งานทะเบียน
\\ งานประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  งานปกครอง
  งานครูที่ปรึกษา
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    งานวางแผนและงบประมาณ
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานความร่วมมือ
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
  ฝ่ายวิชาการ
    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน
  แผนกวิชา
    แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาการขายการตลาด
  แผนกวิชาการเลขานุการ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
  แผนกวิชาออกแบบ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
  แผนกวิชาการโรงแรม
  แผนกวิชาสปาและความงาม
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
rspg.svc.ac.th

www.moe.go.th

www.vec.go.th

www.v-cop.net

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

e-Learning

eDLTV :: e-Learning

www.svc.ac.th/unevocกยศ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระบบรายงานผลข้อมูลสถิตินักเรียนนักศึกษา

สายงานแรงงาน อุตสหกรรมแห่งประเทศไทย

  มุม FreeBSD
  ดาวน์โหลด FreeBSD
ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง FreeBSD
เว็บบอร์ด FreeBSD
  ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
 
  ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ July 2008
 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2
 
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Saturday 15 Feb 14@ 08:39:32 ICT (161 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริษัทอิ่มอุ่น จำกัด
 
 ตามที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ได้นำผลการดำเนินการของบริษัทอิ่มอุ่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์"ชุดผ้าบนโต๊ะอาหาร" เข้าประกวดโครงการกรุงไทยยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ประจำปี 2556 และได้เข้ารับการประเมินติดตามผลการประกอบการจริง ตามแผนธุรกิจเพื่อคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ จากคณะกรรมการ บมจ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ในการนี้เพื่อให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้ารับการประเมินของบริษัทอิ่มอุ่น จำกัด เป็นที่รับทราบแก่ผู้ที่สนใจ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถชมผลิตภัณฑ์ ได้ที่ครัว เจ๊จี้ด โรงอาหารวิทยาลัยฯ สร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้คำปรึกษา นำพาธุรกิจ ผูกมิตรชุมชน
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 07 Feb 14@ 15:31:38 ICT (113 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Wednesday 29 Jan 14@ 10:12:06 ICT (108 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Wednesday 29 Jan 14@ 10:03:36 ICT (199 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 วันครูแห่งชาติ ปี 2557
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Tuesday 28 Jan 14@ 16:52:37 ICT (187 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุบริษัทตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Tuesday 28 Jan 14@ 11:43:05 ICT (112 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 พิธีลงนามความร่วมมือ
 
 ลงนาม MOU กับ สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อบูรณาการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา ให้มีกำลังคนที่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการอาชีวศึกษา "พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานได้ระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาการเรียนการสอนโดยขยายระบบทวิภาคี ร่วมมือกับภาคการผลิตและสถานประกอบการมากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : ต่อสามัญ เปลี่ยนเป็น ๕๐ : ๕๐ ภายในปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Tuesday 28 Jan 14@ 10:34:18 ICT (124 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 โครงการส่งเสริมการวิจัยการประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ภาคใต้)ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Monday 27 Jan 14@ 15:52:39 ICT (135 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดประชุม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Monday 27 Jan 14@ 15:32:51 ICT (117 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 บริจากโลหิต
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี รับบริจาคโลหิต ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Monday 27 Jan 14@ 14:59:04 ICT (119 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
693 เรื่อง (70 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 ]
  ตราสัญญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ 84 พรรษา
 
  ผู้อำนวยการ
 

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
  ปฏิทิน
 

\
  ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย
 
<< พฤศจิกายน 2015 >>

พฤ อา
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30           

  ระบบสำหรับนักเรียนนักศึกษา
    ตรวจสอบผลการเรียน 
  ตารางเรียนนักเรียนนักศึกษา 
  ระบบรูปภาพนักศึกษา 
  คลังรูปภาพวิทยาลัยฯ 
  ดาวน์โหลดข้อมูลวิทยาลัย
  \\\\\\\\ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
\\\\\\\\ เอกสารประเมินตนเอง(SAR) 
\\\\\\\\ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
\\\\\\\\ ตารางสอน ใบเบิกภาคนอกเวลาราชการ 
  การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
  \\\ คู่มือการขอและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  คู่มือการทำโครงการนักเรียนนักศึกษา ปวช.3และปวส.2
  \\\\\\\ ปกหน้า 
\\\\\\\ ปกใน 
\\\\\\\ ใบรับรองโครงการ 
\\\\\\\ บทคัดย่อ 
\\\\\\\ กิจกรรมประกาศ 
\\\\\\\ สารบัญ 
\\\\\\\ บทที่ 1 
\\\\\\\ บทที่ 2 
\\\\\\\ บทที่ 3 
\\\\\\\ บทที่ 4 
\\\\\\\ บทที่ 5 
\\\\\\\ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
\\\\\\\ ภาคผนวก 
\\\\\\\ ประวัติผู้จัดทำโครงการ 
\\\\\\\ การเข้าเล่มและพิมพ์โครงการ 
\\\\\\\ เทคนิคการใส่เลขหน้า 
\\\\\\\ เอกสารไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  คู่มือการดำเนินการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
  \\\\ เอกสารไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด   
  เผยแพร่ผลงานครู
 

\\\\\\\ นางชนันญา สุวรรณวงศ์
\\\\\\\ นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
\\\\\\\ นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
\\\\\\\ นายสมจิต แข่งขัน
\\\\\\\ นางนิภา สุขสง
\\\\\\\ นางจริยา มณีโรจน์
\\\\\\\ นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

  อาชีวศึกษาจังหวัด
  \\\\\ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
\\\\\ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
\\\\\ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
\\\\\ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
\\\\\ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2
\\\\\ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
  โครงการผลึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก
 
  โครงการ
    โครงการปี 2555
    แผนปฏิบัติงานโครงการผนึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก
    ตารางรับผิดชอบงาน
    ตารางรับผิดชอบคู่มือปราบลูกน้ำยุงลาย
    ประชุมครั้งที่ 1
    ประชุมครั้งที่ 2
  กิจกรรมผลงานนักเรียน
    รูปหยอดทราย
    รูปการประกวดคำขวัญ
    ผลการตัดสินประกวดเรียงความ คำขวัญ ปี 2555
  ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากยุงลาย
    โรคไข้เลือดออก
    โรคชิคุณกุนยา
    แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
  ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
    ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  สถานการณ์ไข้เลือดออก
    สถานการณไข้เลือดออก ปี 2555
  กล่องความรู้
 
Best view in 1024x768 pixels , Internet Explorer version 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001 แฟกซ์ 0-7727-2631