ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001
  ข้อมูลวิทยาลัย
  \\\\\ ผู้บริหารสถานศึกษา
\\\\\ ประวัติสถานศึกษา
\\\\\ ตราสถานศึกษา
\\\\\ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
\\\\\ ปรัชญาสถานศึกษา
\\\\\ การจัดการศึกษา
\\\\\ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
\\\\\ ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
\\\\\ ข้อมูลบุคลากร
\\\\\ ข้อมูลงบประมาณ
\\\\\ ข้อมูลครุภัณฑ์
\\\\\ ข้อมูลงานอาคารสถานที่
\\\\\ ข้อมูลตลาดแรงงาน
\\\\\ ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
\\\\\ หมายเลขโทรศัพท์ภายในสถานศึกษา
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  \\ งานบริหารทั่วไป
\\ งานบุคลากร
\\ งานการเงิน
\\ งานการบัญชี
\\ งานพัสดุ
\\ งานอาคารสถานที่
\\ งานทะเบียน
\\ งานประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  งานปกครอง
  งานครูที่ปรึกษา
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    งานวางแผนและงบประมาณ
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานความร่วมมือ
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
  ฝ่ายวิชาการ
    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน
  แผนกวิชา
    แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาการขายการตลาด
  แผนกวิชาการเลขานุการ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
  แผนกวิชาออกแบบ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
  แผนกวิชาการโรงแรม
  แผนกวิชาสปาและความงาม
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
rspg.svc.ac.th

www.moe.go.th

www.vec.go.th

www.v-cop.net

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

e-Learning

eDLTV :: e-Learning

www.svc.ac.th/unevocกยศ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระบบรายงานผลข้อมูลสถิตินักเรียนนักศึกษา

สายงานแรงงาน อุตสหกรรมแห่งประเทศไทย

  มุม FreeBSD
  ดาวน์โหลด FreeBSD
ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง FreeBSD
เว็บบอร์ด FreeBSD
  ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
 
  ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ July 2008
 การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12 (V-GOXII)
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12 (V-GO XII) โดยสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด(มหาชน)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Tuesday 03 Dec 13@ 18:08:12 ICT (213 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 โครงการสวดมนต์สร้างสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาีนีได้จัดโครงการสวดมนต์สร้างสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 29 Nov 13@ 16:51:40 ICT (125 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 29 Nov 13@ 16:33:01 ICT (169 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2556 ณโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี2556 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดไตรธรรมราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 29 Nov 13@ 16:08:02 ICT (242 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากอาชีวะลังกาวี
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้ต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากอาชีวะลังกาวี ระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 29 Nov 13@ 15:40:56 ICT (131 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 การประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับการประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 29 Nov 13@ 15:00:53 ICT (147 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2556 - 3 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5- 6 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 29 Nov 13@ 14:33:37 ICT (264 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 วันปิยะมหาราช
 
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายพระพรเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 29 Nov 13@ 12:06:46 ICT (184 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือตามมาตรฐานการศึกษา ปี2556
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือ ตามมาตรฐานการศึกษา ปี2556 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ภาพ
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 25 Oct 13@ 10:51:04 ICT (210 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 อบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS2012
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS2012 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่าน ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2556 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บันทึก sukunya เมื่อ Friday 25 Oct 13@ 10:27:34 ICT (210 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
671 เรื่อง (68 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 ]
  ตราสัญญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ 84 พรรษา
 
  ผู้อำนวยการ
 

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
  ปฏิทิน
 

\
  ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย
 
<< กันยายน 2015 >>

พฤ อา
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       

  ระบบสำหรับนักเรียนนักศึกษา
    ตรวจสอบผลการเรียน 
  ตารางเรียนนักเรียนนักศึกษา 
  ระบบรูปภาพนักศึกษา 
  คลังรูปภาพวิทยาลัยฯ 
  ดาวน์โหลดข้อมูลวิทยาลัย
  \\\\\\\\ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
\\\\\\\\ เอกสารประเมินตนเอง(SAR) 
\\\\\\\\ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
\\\\\\\\ ตารางสอน ใบเบิกภาคนอกเวลาราชการ 
  การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
  \\\ คู่มือการขอและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  คู่มือการทำโครงการนักเรียนนักศึกษา ปวช.3และปวส.2
  \\\\\\\ ปกหน้า 
\\\\\\\ ปกใน 
\\\\\\\ ใบรับรองโครงการ 
\\\\\\\ บทคัดย่อ 
\\\\\\\ กิจกรรมประกาศ 
\\\\\\\ สารบัญ 
\\\\\\\ บทที่ 1 
\\\\\\\ บทที่ 2 
\\\\\\\ บทที่ 3 
\\\\\\\ บทที่ 4 
\\\\\\\ บทที่ 5 
\\\\\\\ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
\\\\\\\ ภาคผนวก 
\\\\\\\ ประวัติผู้จัดทำโครงการ 
\\\\\\\ การเข้าเล่มและพิมพ์โครงการ 
\\\\\\\ เทคนิคการใส่เลขหน้า 
\\\\\\\ เอกสารไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  คู่มือการดำเนินการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
  \\\\ เอกสารไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด   
  เผยแพร่ผลงานครู
 

\\\\\\\ นางชนันญา สุวรรณวงศ์
\\\\\\\ นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
\\\\\\\ นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
\\\\\\\ นายสมจิต แข่งขัน
\\\\\\\ นางนิภา สุขสง
\\\\\\\ นางจริยา มณีโรจน์
\\\\\\\ นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

  อาชีวศึกษาจังหวัด
  \\\\\ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
\\\\\ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
\\\\\ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
\\\\\ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
\\\\\ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2
\\\\\ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
  โครงการผลึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก
 
  โครงการ
    โครงการปี 2555
    แผนปฏิบัติงานโครงการผนึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก
    ตารางรับผิดชอบงาน
    ตารางรับผิดชอบคู่มือปราบลูกน้ำยุงลาย
    ประชุมครั้งที่ 1
    ประชุมครั้งที่ 2
  กิจกรรมผลงานนักเรียน
    รูปหยอดทราย
    รูปการประกวดคำขวัญ
    ผลการตัดสินประกวดเรียงความ คำขวัญ ปี 2555
  ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากยุงลาย
    โรคไข้เลือดออก
    โรคชิคุณกุนยา
    แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
  ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
    ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  สถานการณ์ไข้เลือดออก
    สถานการณไข้เลือดออก ปี 2555
  กล่องความรู้
 
Best view in 1024x768 pixels , Internet Explorer version 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001 แฟกซ์ 0-7727-2631