ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001
  ข้อมูลวิทยาลัย
  \\\\\ ผู้บริหารสถานศึกษา
\\\\\ ประวัติสถานศึกษา
\\\\\ ตราสถานศึกษา
\\\\\ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
\\\\\ ปรัชญาสถานศึกษา
\\\\\ การจัดการศึกษา
\\\\\ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
\\\\\ ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
\\\\\ ข้อมูลบุคลากร
\\\\\ ข้อมูลงบประมาณ
\\\\\ ข้อมูลครุภัณฑ์
\\\\\ ข้อมูลงานอาคารสถานที่
\\\\\ ข้อมูลตลาดแรงงาน
\\\\\ ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
\\\\\ หมายเลขโทรศัพท์ภายในสถานศึกษา
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  \\ งานบริหารทั่วไป
\\ งานบุคลากร
\\ งานการเงิน
\\ งานการบัญชี
\\ งานพัสดุ
\\ งานอาคารสถานที่
\\ งานทะเบียน
\\ งานประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  งานปกครอง
  งานครูที่ปรึกษา
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    งานวางแผนและงบประมาณ
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานความร่วมมือ
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
  ฝ่ายวิชาการ
    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน
  แผนกวิชา
    แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาการขายการตลาด
  แผนกวิชาการเลขานุการ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
  แผนกวิชาออกแบบ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
  แผนกวิชาการโรงแรม
  แผนกวิชาสปาและความงาม
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
rspg.svc.ac.th

www.moe.go.th

www.vec.go.th

www.v-cop.net

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

e-Learning

eDLTV :: e-Learning

www.svc.ac.th/unevocกยศ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระบบรายงานผลข้อมูลสถิตินักเรียนนักศึกษา

สายงานแรงงาน อุตสหกรรมแห่งประเทศไทย

  มุม FreeBSD
  ดาวน์โหลด FreeBSD
ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง FreeBSD
เว็บบอร์ด FreeBSD
  ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
 
  ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ July 2008
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา


จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หน่วย : คน
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ตกรุ่น รวม
ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
 พาณิชยกรรม
 การบัญชี
4 5 153 5 3 123 5 5 145 - - 13 421
 การเลขานุการ
2 4 69 2 2 46 2 - 44 - - 6 159
 การตลาด/การขาย
2 5 76 2 5 48 3 4 65 - - 14 189
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 65 96 4 25 92 4 28 91 - - 118 279
 ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
1 3 18 1 - 3 1 3 12 - - 6 33
รวม 13 82 412 14 35 312 15 40 357 - - 157 1081
 ศิลปกรรม
 วิจิตรศิลป์
1 6 11 1 3 3 1 7 10 - - 16 24
 ออกแบบ
1 12 6 1 4 6 1 10 15 - - 26 27
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2 27 31 1 15 15 1 11 20 - - 53 66
รวม 4 45 48 3 22 24 3 28 45 - - 95 117
 คหกรรม
 แฟชั่นและสิ่งทอ
2 5 11 1 1 2 2 3 9 - - 9 22
 อาหารและโภชนาการ
3 30 96 3 22 71 3 15 65 - - 67 232
 คหกรรมศาสตร์
2 4 46 1 2 6 1 6 21 - - 12 73
รวม 7 39 153 5 25 79 6 24 95 - - 88 327
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 การโรงแรมและบริการ
3 9 80 3 4 41 3 4 69 - - 17 255
 การโรงแรมและบริการ(ทวิภาคี)
1 5 34 1 - 3 1 2 13 - - 7 75
 การท่องเที่ยว
1 4 38 1 2 23 - - - - - 6 61
รวม 5 18 152 5 6 67 4 6 82 - - 30 301
รวมระดับ ปวช. 29 184 765 27 88 482 28 98 579 - - 370 1826

จำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หน่วย : คน
ประเภทวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 เทียบโอนฯ ตกรุ่น รวม
ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
 บริหารธุรกิจ
 การบัญชี
3 2 112 3 2 100 2 5 19 - - 9 231
 การตลาด
1 4 38 1 - 30 - - - - - 4 68
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 19 66 2 8 40 - - - - - 27 106
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
- - - 2 3 5 - - - - - 3 5
 การจัดการทั่วไป
1 2 34 1 - 24 - - - - - 2 58
รวม 8 27 250 9 13 199 2 5 19 - - 45 468
 ศิลปกรรม
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1 3 4 1 1 10 - - - - - 4 14
 คอมพิวเตอร์กราฟิก(ม.6)
1 6 7 1 4 13 - - - - - 10 20
รวม 2 9 11 2 5 23 - - - - - 14 34
 คหกรรม
 เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
1 - 10 1 - 5 - - - - - - 15
 อาหารและโภชนาการ
1 5 25 1 3 24 - - - - - 8 49
 อาหารและโภชนาการ(ม.6)
1 3 15 1 3 13 - - - - - 6 28
 การบริหารคหกรรมศาสตร์
1 - 10 1 - 6 - - - - - - 16
 การบริหารคหกรรมศาสตร์(ม.6)
1 - 2 - - - - - - - - - 2
รวม 5 8 62 4 6 48 - - - - - 14 110
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 การโรงแรมและบริการ
1 1 36 1 2 14 - - - - - 3 50
 การโรงแรมและบริการ(ทวิภาคี)
1 1 10 1 - 4 - - - - - 1 14
 การโรงแรมและบริการ(ม.6)
1 4 21 1 1 6 - - - - - 5 27
 สปาและความงาม(ทวิภาคี)
1 1 5 1 - 6 - - - - - 1 11
รวม 4 7 72 4 3 30 - - - - - 10 102
รวมระดับ ปวส. 19 51 395 19 27 300 2 5 19 - - 83 714

ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ปรับปรุงข้อมูล 22 กรกฎาคม 2557

  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553
  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2552
  ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2551
Best view in 1024x768 pixels , Internet Explorer version 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001 แฟกซ์ 0-7727-2631