ITA

พิมพ์
     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 แผนพัฒนาสถานศึกษา
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 Q&A
 Socail Network
     แผนการดำเนินงาน
 แผนดำเนินการประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร