Previous Next

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 1.หลักสูตรการตกแต่งประยุกต์เสื้อผ้า 2. หลักสูตรเครื่องดื่มสุมนไพรเพื่อสุขภาพ