Previous Next

โครงการงานกษิณา มุฑิตาจิต ร้อยรักดวงใจ เชิดชูครูดี

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดโครงการงานกษิณา มุฑิตาจิต

ร้อยรักดวงใจ เชิดชูครูดี แด่ครูจีรพรรณ โยธาปาน ครู คศ.3 แผนกวิชาการบัญชี และครูศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร ครู คศ.3 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ โดยกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย 1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (ครู ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อุทิศตน เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัด การศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 2. การมอบประกาศเกียรติคุณจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3. การกล่าวมุทิตาจิต จากผู้อำนวยการฯ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา 4. กิจกรรมการรดน้ำมุฑิตาจิต จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี