Previous Next

พิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม

พิมพ์

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม ดำเนินการในรูปแบบ

ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet จัดโดยชมรมวิชาชีพการโรงแรม