Previous Next

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 โดยมีคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่าง

พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโสตฯ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี