Previous Next

การประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement)

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement)

โดยมีนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมครูแผ้ว