Previous Next

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ “หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร” ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยแอพพลิเคชั่น Google Meet

พิมพ์

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ “หลักสูตรผู้สัมผัส

อาหาร” ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยแอพพลิเคชั่น Google Meet ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด อาหารและโภชนาการ และการโรงแรม โดยมีคณะครู และบุคลาการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมครูแผ้ว