Previous Next

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว

พิมพ์

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับ

ชั้น ปวช.3 และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว โดยมีนางสาววิชชุตา เครือแพ ครูหมวดภาษาจีน เป็นวิทยากรภาคภาษาจีน และนางสาวอลิษา สวนอินทร์ ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรภาคภาษาอังกฤษ ดำเนินจัดโครงการดังกล่าวแบบออนไลน์ ด้วยแอฟพลิเคชั่น Google Meet