Previous Next

การประชุมคณะกรรมดำเนินงานควบคุม ดูแล การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมดำเนินงานควบคุม ดูแล การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียน

นักศึกษา โดยดำเนินการประชุมแบบระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet