Previous Next

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

พิมพ์

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาการโรงแรม โดยมีนายธีรพล ทองเพชร ครู คศ.3 และนายสามารถ เนียมมุณี ครู คศ.3 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจัดขึ้นในรูปแบบระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet