Previous Next

การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เพื่อสร้างเกราะป้องกัน Covid -19 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-Site

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เพื่อสร้างเกราะป้องกัน Covid -19

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-Site โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา านศึกษา คอยดูแลและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับวัคซีน ในครั้งนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่โดยศูนย์การค้าสหไทย พลาซ่า สุราษฎร์ธานี