ปรัชญาสถานศึกษา/คำปฎิญาณตน

พิมพ์
ปรัชญาการอาชีวศึกษา
     รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต

ปรัชญาสถานศึกษา
     วิชาดี มีทักษะ ใฝ่ธรรมะ สามัคคี มีวินัย

วิชาดี   การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด จากครู อาจารย์นอกสถานศึกษา และแหล่งวิชาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิต
มีทักษะ   การฝึกความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และหมั่นศึกษาฝึกฝนหาความชำนาญในวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
ใฝ่ธรรมะ   การศึกษาให้เข้าใจและการนำหลักธรรมที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
สามัคคี   การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้างชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษาอันเป็นที่รักยิ่ง
มีวินัย   การเชื่อฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา รู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

คำปฎิญาณตนเองของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า
1.ข้าพเจ้าจักยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2.ข้าพเจ้าจักเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฎิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
3.ข้าพเจ้าจักเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน ที่อยู่อาศัยให้มั่นคงและพึ่งตนเองได้
4.ข้าพเจ้าจักแสวงหาความรู้ ด้วยความขยันหมั่นเพียร และประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
5.ข้าพเจ้าจักทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง