ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

พิมพ์
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 3 ปี
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจดีจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขางานการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขางานการจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี)
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
สาขางานดิจิทัลกราฟิก
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
สาขางานเชฟอาหารไทย (ทวิภาคี)
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
สาขางานดิจิทัลกราฟิก
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 2 ปี ทวิภาคี
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเซฟอาหารไทย
สาขางานเซฟอาหารไทย (รับจาก ปวช.)
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับปรุงข้อมูล 31 พฤษภาคม 2564