ข้อมูลบุคลากร

พิมพ์

  จำนวนบุคคลากร

ปีการศึกษา 2554 - 2565
 
    เพศชาย
    เพศหญิง
 
 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2565
(หน่วย : คน
)
ประเภทบุคลากร อัตรากำลัง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
ผู้บริหาร 3 2 5 - 5 - -  
ข้าราชการครู 13 47 60 - 28 32 -
บุคลากรทางการศึกษา - 1 1 - - - 1
พนักงานราชการ 5 14 19 - 3 16 -
ครูพิเศษสอน 14 23 37 - 2 35 -
ลูกจ้างประจำ 3 3 6 - - - 6
ลูกจ้างชั่วคราว 5 22 27 - - 10 17
รวม 43 112 155 - 38 93 24

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา
(หน่วย : คน
)

ประเภทวิชา ครูประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
คหกรรม                
ผ้าและเครื่องแต่งกาย - 1 - 1 - 1 3
อาหารและโภชนาการ - 3 2 3 1 4 13
คหกรรมทั่วไป - 1 - 1 3 - 5
รวม - 5 2 5 4 5 21
พาณิชยกรรม                
การบัญชี - 10 - 1 - 3 14
การเลขานุการ - 5 - 2 - 1 8
การตลาด - 4 - - - 1 5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 2 2 1 13
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 1 - - - - 2
รวม 5 24 - 5 2 6 42
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                
การโรงแรม - 5 1 - - 1 7
การท่องเที่ยว - 2 - - - 2 4
รวม 0 7 1 0 0 3 11
ศิลปกรรม                
วิจิตรศิลป์ 2 - - - - 1 3
ออกแบบ - 1 - 1 1 - 3
คอมพิวเตอร์กราฟิก - 2 1 1 1 - 5
รวม 2 3 1 2 2 1 11
สามัญสัมพันธ์                
สามัญสัมพันธ์ 6 8 1 1 4 8 28
รวม 6 8 1 1 4 8 28
รวมทั้งหมด 13 47 5 13 12 23 113
60 18 35 113
 
ที่มา : งานบุคลากร ปรับปรุงข้อมูล 16 มิถุนายน 2565
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2553