ข้อมูลงบประมาณ

พิมพ์

<!doctype html>

งบประมาณ
 
 
ปีการศึกษา 2557 - 2564


    งบประมาณ (หน่วย:บาท)
 
 
     รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

รายการ งบประมาณ เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา รวม
เงินเดือน 4,683,757.24 - - 4,683,757.24
ค่าตอบแทน - 13,022,771.00 3,091,752.00 16,114,523.00
ค่าใช้สอย 681,254.30 930,746.00 950,798.14 2,562,798.44
ค่าวัสดุ 1,952,034.14 1,179,528.00 359,812.45 3,491,374.54
ค่าสาธารณูปโภค 1,760,822.57 214,000.00 2,000,699.10 3,975,521.67
ค่าครุภัณฑ์ - - 2,820,010.00 2,820,010.00
รวม 9,077,868.25 15,347,045.00 9,223,071.69 33,647,984.94

 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2564
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2553