ข้อมูลอาคารสถานที่

พิมพ์

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนนตลาดใหม่ ผ่านใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี มีสถานประกอบการธุรกิจการค้าบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนนมีวัดประจำจังหวัด ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และวัดโพธิ์นิมิต มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียงมีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่ แนวถนนด้านข้างของวิทยาลัยเป็นที่เอกชน บริการหอพักนักเรียน นักศึกษา กิจการบ้านเช่า และยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นแนวด้านหน้าของวิทยาลัย

     แผนที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

     แผนที่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

     จำนวนอาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รายการ จำนวน งบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
อาคาร 1 คณะวิชาศิลปกรรม 1 หลัง 3,026,000.00 2522
อาคาร 2 คณะวิชาบริหารธุรกิจ 1 หลัง 28,300,000.00 2553
อาคาร 3 คณะวิชาพื้นฐาน 1 หลัง 5,615,000.00 2527
อาคาร 4 คณะวิชาบริหารธุรกิจ 1 หลัง 8,258,000.00 2532
อาคาร 5 คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง 17,250,090.00 2537
อาคาร 6 1 หลัง 26,240,000.00 2558
ศาลาพระพุทธรูป 1 หลัง - -
อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง 706,000.00 2555
ห้องน้ำ-ห้องส้วม นักเรียน นักศึกษา 1 หลัง 1,181,245.00 2552
แฟลตพักอาศัย 15 หน่วย - -
บ้านพักครูแฝด 6 หน่วย - -
บ้านพักคนงานภารโรง 7 หน่วย - -
ศาลาพักผ่อน 1 หลัง - -
หลังคาคลุมลานกีฬาอาคาร 4 1 หลัง 3,208,654.68 2552
อาคาร 6 1 หลัง 26,240,000.00 2558
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 498,000.00 2562

ที่มา : งานอาคารสถานที่ ปรับปรุงข้อมูล 24 มิถุนายน 2562