แผนกวิชาบัญชี

พิมพ์
    แผนกวิชาบัญชี

นางสาวรวิสรา สุทธิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : คบ.(ธุรกิจศึกษา) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ป.บัณฑิต (การบัญชีและภาษีอากร) ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
   
นางจริยา มณีโรจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
   
นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี) บธ.ม.(การบัญชี) ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
   
นางรัชนี ดวงจันทร์กาล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : มธ.ม (บริหารการศึกษา)
   
นางสาวเยาวพร สุขพรมา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา :
   
นางเพียงใจ ทองสาลี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : คม.(การบริหารการศึกษา)
   
นางกนกกร พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : บช.บ(การบัญชี) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
   
นางลักขณาภรณ์ รอดบน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี)
   
นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : ศศ.บ (ศิลปศาสตรบัณฑิต) บธ.บ (การจัดการทั่วไป แขนงวิชาการบัญชี)
   
นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ธบ.บ.(การบัญชี) ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ธบ.ม.(การบัญชี)
   
นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) บช.บ.(การบัญชี) ธบ.ม.(การบัญชี)
   
นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : บช.บ.(การบัญชี)
   
นางสาวคัทลียา เย็นใจ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : บธ.บ.(การบัญชี)
   

ปรับปรุงข้อมูล 3 ตุลาคม 2565