แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

พิมพ์
    แผนกวิชาโลจิสติกส์

นางสาวสุพิชญา รักแดง
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
   
นายอรรถนนท์ จันทรา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
   

ปรับปรุงข้อมูล 10 พฤษภาคม 2565