แผนกวิชาการตลาด

พิมพ์
    แผนกวิชาการตลาด

นางฉวีวรรณ จันทรชิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)
การศึกษา : บธ.บ.(การตลาด) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
   
นางสาววัชรีย์ บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : บธ.บ.(การตลาด) บธ.ม.(การจัดการ)
   
นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : คอ.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
   
นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรงค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : บธ.บ.การตลาด) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุธิดา พุดคง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
   

ปรับปรุงข้อมูล 30 มีนาคม 2566