แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป

พิมพ์
    แผนกวิชาเลขานุการ/การจัดการทั่วไป

นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
   
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : ศศ.บ.(เลขานุการ) บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
   
นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.3)
การศึกษา : บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ) คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
   
นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการ)
   
นางสุนทรียา ขนายน้อย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
   
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
   
นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ป.บัญฑิต (วิชาชีพครู)
   

ปรับปรุงข้อมูล 3 ตุลาคม 2564