แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

พิมพ์
    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : ศ.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์) ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
   
นางสาวอังคณา พรหมไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : คบ.(ศิลปกรรม)
   
นางสาวณฐมน หนูชัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : กศ.บ.(การศึกษาบัณฑิต)
   
นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศ.บ.(ทัศนศิลป์)
   
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศป.บ.(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
   
นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ.(เทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน)
   

ปรับปรุงข้อมูล 8 สิงหาคม 2564