แผนกวิชาการออกแบบ

พิมพ์
    แผนกวิชาการออกแบบ

นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกการออกแบบ (คศ.2)
การศึกษา : คอ.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
   
นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ
การศึกษา : วท.บ.(ออกแบบเครื่องเรือน)
   
นางสาวกนกวรรณ ขวัญเรียง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : -
   

ปรับปรุงข้อมูล 17 ตุลาคม 2565