แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

พิมพ์
    แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครู
การศึกษา : ศษ.บ.(คหกรรมศาสตร์)
   
นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
   
นายกษมา ยาวุฒิ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ (คหกรรมศาสตร์)
   
นายเจนณรงค์ ทองเกิด
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : คศ.บ (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
   
นายสุทธิชัย มีดี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : คศ.บ. (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
   

ปรับปรุงข้อมูล 15 พฤษภาคม 2566