แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

พิมพ์
    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
   
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
   
นางสาววารินันทน์ องอาจ
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
   
นายเจษฏา ประมวลสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์บัณฑิต)
   
นางสาวพิมพ์มุก หวังสบู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
   
นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ค.อ.ม.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
   
นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   
นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศษ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
   
นายภีรวัฒน์ หน่อแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)
การศึกษา : คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
   
นายองอาจ ศรีทิพย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)
การศึกษา : วศบ.(อาหารโภชนาการและการประยุกต์)
   
นางสาวศันสนี นาคน้อย
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
   
นางสาวนลพรรณ กุฏอินทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : คศ.ม (คหกรรมศาสตร์อาหาร) คอ.ม (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
   
นางสาวจันทิมา ทองสงค์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
   
นายชาญสกุล เล้นสิ้น
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
   
นางสาวมาลินี จาริ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
   

ปรับปรุงข้อมูล 23 ธันวาคม 2564