แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

พิมพ์
    แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

นายภูสิทธิ์ ใจดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ศป.บ.(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
   
นางสาวจุฑามาศ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ทล.บ.(เทคโนลียีบัณทิต)
   
นางสาวขนิษฐา เทพรส
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
   
นางสาวเมธาวี ค้ำชู
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
   
นายเกรียงไกร เลิศไกร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
   

ปรับปรุงข้อมูล 17 กรกฎาคม 2566