แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

พิมพ์
    แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวขนิษฐา เทพรส
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก พนักงานราชการ
การศึกษา : คศ.บ.(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
   
นางสาวเมธาวี ค้ำชู
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : คศ.บ (แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า)
   
นายเกรียงไกร เลิศไกร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : -
   

ปรับปรุงข้อมูล 3 ตุลาคม 2565