แผนกวิชาการโรงแรม

พิมพ์
    แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : คบ.(ธุรกิจโรงแรม) บธ.ม.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
   
นางวราภรณ์ เยาว์แสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
   
นางสาวจันตนา ศฤงคาร
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
   
นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : บธ.บ (บริหารธุรกิจบัญฑิต)
   
นางสาววิภารัตน์ ศรีดำ
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : ศศ.บ. (ธุรกิจโรงแรม)
   
นางสาวรังศิมา นุ่มคง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   
นางสาวอัญชลี ปานเนื่อง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : -
   

ปรับปรุงข้อมูล 17 ตุลาคม 2565