แผนกวิชาการท่องเที่ยว

พิมพ์
    แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวสรัลดา พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : ศบ.(การท่องเที่ยวและการโรงแรม) ป.บัณฑิต(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
   
นางสาวณนิษรา ชุมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) ป.วิชาชีพครู
   
นายภัทธนธันย์ จันทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
   
นางสาวกรรณิการ์ นาคทองแก้ว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ (การท่องเที่ยว)
   
นางสาวอลิษา สวนอินทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : กจ.บ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
   

ปรับปรุงข้อมูล 18 กรกฎาคม 2566