แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

พิมพ์
    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
   
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) รป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)
   
นายสามารถ เนียมมุณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
   
นางสมควร ปานโม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : วทบ.(คณิตสาสตร์) กศ.ม(การสอนคณิตศาสตร์ พท.บ(แพทย์แผนไทยบัณฑิต)
   
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ(คศ.2)
การศึกษา : ค.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี)
   
นางสาววิชชุตา เครือแพ
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ.(จีนศึกษา)
   
นายธีภพ เสือคำรณ
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : ศศ.บ (ภาษาไทย) บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
   
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรสง
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : ค.บ. (ครุศาสตร์บัญฑิต)
   
นายศุภกิจ ภูวรกิจ
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : วท.บ (ภาษาอังกฤษ)
   
นายอนุศาสน์ มีนุ่น
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : วท.บ (คณิตศาสตร์)
   
นางสาวมิ่งกมล ทองท่าฉาง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ศศ.บ (ฟิสิกส์)
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : กศ.บ.(พลศึกษา)
   
นางสาวววรินทร จันทรชิต
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)
   
นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า
การศึกษา : ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)
   
นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ.(ปรัชญา)
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ.(พลศึกษา)
   
นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ.(คณิตศาสตร์)
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ คณิตศาสตร์
   
นางสาวมนสิชา ศรีภักดี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาจีน
   
Mr. Eugne Mwinyi
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : (Bachelor of Education) Enlish literatore
   
นายชานนท์ ชูบุรี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   
นายธนวัต สังข์ปาน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ. (สังคมศึกษา)
   
นางสาวอัมพิกา บุญเกียรติ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาไทย)
   
นางสาวรัชนี บิดา
ตำแหน่ง : พิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   

ปรับปรุงข้อมูล 18 พฤษภาคม 2565