ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

พิมพ์
     ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
 ปีการศึกษา 2562
 ปีการศึกษา 2563
 ปีการศึกษา 2564
 ปีการศึกษา 2565

ที่มา : งานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ปรับปรุงข้อมูล 16 พฤษภาคม 2566