Previous Next

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564

พิมพ์

นางจิราวรรณ  นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการพูดในที่สาธารณะ และการพูดสาธิต เป็นภาษาอังกฤษ ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet