Previous Next

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564


- การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
- การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
- การประกวดมารยาทไทย
- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ และการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
ดำเนินจัดขึ้น ณ ห้อง 335 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี