Previous Next

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ "ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)"

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

"ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)"
โดยมีนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ 7