Previous Next

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะพิมพ์องักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

พิมพ์

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะพิมพ์องักฤษด้วยคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ไทยด้วย

คอมพิวเตอร์
ดำเนินจัดขึ้น ณ ห้องเรียนเฉพาะทาง แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการ