Previous Next

ขอขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อนุเคราะห์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

พิมพ์

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อนุเคราะห์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19  แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยชุดตรวจดัง

กล่าวสามารถแสกนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ (รับฟรี) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 6