Previous Next

การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ของแผนกวิชาการตลาด ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบผลการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ของแผนกวิชาการตลาด ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ดังนี้
🥇รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยการชีพไชยา