Previous Next

ขอขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อนุเคราะห์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อนุเคราะห์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19  แก่คณะครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยชุดตรวจดังกล่าวสามารถแสกนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ (รับฟรี) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 6