Previous Next

โครงการการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดำเนินจัดโครงการการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย
1. วันที่ 20 ธันวาคม 2564 : โรงเรียนบ้านนาวิทยา


2. วันที่ 20 ธันวาคม 2564 : โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
3. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 : โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนวัดสมหวัง
4. วันที่ 24 ธันวาคม 2564 : โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต และโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet
ดำเนินงานโดยงานแนะแนวและจัดหางาน