Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมทีม 🥇คว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) ประจำปี 2564

พิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมทีม 🥇คว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) ประจำปี 2564 โดยได้รับ🏆โล่รางวัล

ชนะเลิศ จาก #นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ประจำจังหวัด (Ministry of Education Career and Entrepreneurship Center) หรือศูนย์ CEC และโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
นักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย
1. นางสาวภาฝัน อุ่นพิชัย ปวส.2 การบัญชี
2. นางสาวจันทิมา ช่วยยิ้ม ปวช.3 การตลาด
3. นางสาวอรนลิน อิทรทัศน์ ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูที่ปรึกษา นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
ภายใต้การบ่มเพาะงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี