Previous Next

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32

พิมพ์

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดตรัง
โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องโสตฯ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี