Previous Next

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้ารับเกียรติบัตร #องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
พร้อมทั้งมอบหมายให้นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี