Previous Next

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุจิตา คงเวช นักเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ เข้ารับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุจิตา คงเวช นักเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ เข้ารับรางวัล #นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ครูที่ปรึกษาโดย นายธนาวุธ กล้าเวช ครู คศ.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์