Previous Next

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 ประกอบด้วย


- ดร.ประชาคม จันทรชิต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
- นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
- ครอบครัวคุณครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ ผู้มีอุปการะคุณแด่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดใหม่ และสาขาสุราษฎร์ธานี