Previous Next

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 ประกอบด้วย


- นายวิชวุชย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
- นายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
- โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
- นายอภินันท์ วรรณดี คณะกรรมการสถานศึกษา