Previous Next

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่

2565 ประกอบด้วย
- นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
-นายโชคชัย แสงเงิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่งนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์ ข้าราชการบำนาญ ผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี